Latar BelakangVisi
Peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan ke arah pembentukan teras jati diri bangsa dan penjanaan ekonomi negara.

Misi
Meneroka, memulihara dan memelihara warisan negara ke arah pembangunannya yang mampan sehingga terserlah di persada dunia.


Objektif

Memulihara, memelihara dan melindungi warisan kebudayaan dan warisan semulajadi melalui penyelidikan, pendokumentasian, penguatkuasaan dan menggalakkan kesedaran terhadap warisan menerusi:

  • Memperluaskan portfolio butiran warisan yang dipelihara untuk disenaraikan dalam Buku Daftar Warisan Kebangsaan
  • Mengembangkan pengetahuan sedia ada dan baru melalui penyelidikan arkeologi , konservasi, dan Warisan Tidak Ketara
  • Berkongsi pengetahuan mengenai perkembangan warisan Malaysia melalui pendidikan, untuk menggalakkan budaya penyelidikan dan analisis, serta bersama-sama meneroka Khazanah Warisan Negara
  • Meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang warisan dan menepati piawaian antarabangsa
  • Berusaha mengangkat martabat Warisan Negara sehingga mendapatkan pengiktirafan dunia