Bahagian Warisan Dunia diwujudkan untuk memartabatkan dan mengetengahkan  khazanah warisan negara ke persada antarabangsa. Bahagian ini merangkumi dua cawangan iaitu Cawangan Perancangan Strategik dan Cawangan Jaringan Antarabangsa.

 

Cawangan Perancangan Strategik berperanan mengurus dan menyelaras hal ehwal berkaitan jawapan dan input Parlimen (Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri), Jemaah Menteri (Nota dan Memorandum), menyediakan maklumat, input dan maklum balas yang diperlukan oleh KPK serta lain-lain urusan yang berkaitan.

 

Cawangan Jaringan Antarabangsa bertanggungjawab menyedia, mengurus dan meyelaras hal berkaitan warisan yang melibatkan pengiktirafan Warisan Dunia UNESCO termasuklah urusan pencalonan, pelobian, melaksanakan program kesedaran warisan dalam dan luar negara, memberikan maklumbalas dan input berkaitan hubungan dua hala dan pelbagai hala serta organisasi antarabangsa seperti Islamic Education, Scientific and Culture Organization (ISESCO), International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Properties (ICCROM), Association of Souhtheast Asian Nations (ASEAN) dan sebagainya.